شهید قرآنی :محمد نبی باقری

محمد

شهيد: محمدنبي باقري

تاريخ تولد: 05/24/ ۱۳۴6

محل تولد: ازنا

تاريخ شهادت: 4/4/ ۱۳۶۷

محل شهادت:اردوگاه رمادیه عراق

 

زندگينامه  :

شهيد محمد نبي باقري  به تاريخ 1346/05/24  در لرستان متولد شد وي تحصيلات خود را در رشته فيزيك و ادامه داد و قبل  از قبول شدن و در اين رشسته و باهرا به جبهه رفته بود و به دفعات مجروح شده بود و اما همچنان جبهه و جنگ را دوست داشت و به تاريخ 1367/4/4براي آخرين بار ي كهب هخ جبهه اعز ام شدند و در منطقه و عملياتي مجنون مستقر گردي و در ان شب كه دشمن  اقدام به تك مي كند و او به مقابله مي ايستد و با بدني به شدت مجروح و با تني چند از هم رزمانش به ساارت در امده و به ارردوگاه و ماديه عراق منتقل مي شوند و در همان اردوگاه به علت شدت جراحات در آغوش يكي از دوستانش به نام سعيد اسماعيلي به شهادت مي رسد