نتایج مسابقه مطهرون(احکام خانواده قرآنی)

✅  نتایج مسابقه مطهرون (احکام خانواده قرآنی)
📌 افرادی که نمره آنها صفر منظور گردیده در آزمون شرکت ننموده اند.
👈در صورت آزمون داد دو احتمال وجود دارد:
◀️نام ایشان در پاسخ نامه ثبت نشده که نمره ایشان صفر لحاظ می شود.
◀️مشخصات را نوشته اما نمره ایشان درج نشده است که با مراجعه به گروه های تلگرامی , نام خود را در گروه ها ارسال نماید تا بعد از بررسی نتیجه اعلام گردد.
📌 افرادی که در آزمون شرکت کرده و نمره آنها درج نگردیده به دلیل عدم ثبت نام می باشد.
👈 با مراجعه به بخش تبلیغی ترویجی تا تاریخ 20/مرداد /1396 ثبت نام نمایند.
📌 نمرات 14 به بالا به منزله قبولی می باشند که  گواهینامه ایشان صادر می شود.
📌 برندگان مسابقه بعد از انجام مرحله قرعه کشی تا پایان مرداد ماه 1396 اطلاع رسانی می شود.

 

ردیف شهرستان کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر نمره رتبه
420 کوهدشت 4190760900 پریا ابراهیم زاده کنگاوری جعفر علی 0 19
211 پلدختر 4859858034 فاطمه ابسری علی حسین 11 8
417 بروجرد 4218419795 معصومه احمدوند محمد 2 17
297 کوهدشت 4190772305 مبینا احمدی عزتعلی 9 10
351 بروجرد 4131302055 معصومه احمدی محمد 8 11
421 پلدختر 4550146877 فاطمه احمدی کاظم 0 19
422 بروجرد 4061479288 فاطمه اخوان عین علی 0 19
423 الیگودرز 4160789765 متین اداوی محرم 0 19
424 خرم آباد 4060002593 شکوفه ارجمند علی 0 19
425 خرم آباد 4061454021 زهرا ارجمند علی 0 19
426 دورود 4218760780 عشرت استرکی غلامعباس 0 19
427 ازنا 24702579 ملیکا اسداللهی محسن 0 19
428 خرم آباد 4198593337 فیروزه اسدپور نوراله 0 19
126 دورود 5920078308 سمانه اسدی راه خدا 13 6
188 دورود 5920084901 پریسا اسدی پاپی احمد 12 7
212 پلدختر 4850189903 فاطمه اسدی امان اله 11 8
298 خرم آباد 4073557701 الهام اسدی ولی 9 10
398 پلدختر 4850189946 زهرا اسدی امان اله 5 14
429 دلفان 4209420395 خاص ملک اسدی شااحمد 0 19
430 خرم آباد 4072501115 فاطمه اسکندری علی 0 19
431 دلفان 4200075113 سعیده اسکندری حسن مراد 0 19
432 دلفان 4200162288 سعیده اسمعیلی اشرف ابادی اسمعیل 0 19
433 پلدختر 1275400345 ارام اصغری محسن 0 19
366 کوهدشت 4190287891 زینب اصغری ضرون محمد 7 12
434 کوهدشت 4190855847 مریم اصغری ضرون محمد 0 19
435 خرم آباد 4070587802 فهیمه اصفهانی علی محمد 0 19
390 خرم آباد 4189541079 شیرین بانو اعلایی عباس 6 13
436 الیگودرز 4160100066 فرشته افتخاری منوچهر 0 19
437 دلفان 4208169559 محبوبه اکبری ماشاالله 0 19
299 خرم آباد 4061461850 زهرا اکبری پشم نقی 9 10
300 خرم آباد 4061713388 اسرا اکبری پشم نقی 9 10
55 خرم آباد 4189097225 فاطمه اکبری سرابی رحم خدا 15 4
438 دلفان 4208965606 سیده فوزیه الماسی سیدنعمت 0 19
270 خرم آباد 6139919940 سیده زهرا الواری سید محمد 10 9
127 دلفان 4200362562 امینه امامیان نظر علی 13 6
128 دلفان 4209234222 عینعلی امامیان نظرعلی 13 6
271 دلفان 4200362589 محسن امامیان نظرعلی 10 9
367 بروجرد 4120343669 زهره امجدی فتح الله 7 12
439 خرم آباد 4072789615 فاطمه امیدنژاد بهمن 0 19
301 ازنا 373010354 مهدیه امیدیان مهدی 9 10
111 چگنی 6130108613 مریم امیری حیدر 16 3
112 چگنی 6130111088 مینا امیری احمد 14 5
116 چگنی 6139519519 افسانه امیری کرم جان 15 4
120 چگنی 6139698693 فرانک امیری محمدمیرزا 15 4
121 چگنی 6139700442 فرحناز امیری علی برار 15 4
302 سلسله 4180096285 میلاد امیری علی نقی 9 10
440 کوهدشت 4180306557 هستی امیری وحید 0 19
441 کوهدشت 4180311331 زهرا امیری محمد جعفر 0 19
442 کوهدشت 4180313782 مهیا امیری علی ستار 0 19
60 کوهدشت 4198562296 فاطمه امیری نژاد عزیزعلی 14 5
443 دورود 4210532045 فاطمه انصاري علي محمد 0 19
352 ازنا 4840160600 فاطمه ایرانشاهی اردشیر 8 11
444 ازنا 4849909981 فاطمه ایرانشاهی خلیل 0 19
40 بروجرد 4131656371 سکینه آجرلو علیمراد 14 5
189 خرم آباد 4061673661 مهنا آخشی صیدمحمد 12 7
399 کوهدشت 4199677151 مهدیه آدمی ضرون محمد 5 14
445 سلسله 4180224682 فرشته آذرکردار یداله 0 19
272 ازنا 4840036055 فایزه آذین علی 10 9
273 ازنا 4849854559 مرضیه آذین علی 10 9
446 کوهدشت 4190387126 فاطمه آزادبخت علی شاه 0 19
447 کوهدشت 4199409971 زینب آزادبخت علی شاه 0 19
61 کوهدشت 4199422188 ناهید آهنگران غلامعلی 14 5
129 کوهدشت 4199422196 فرحناز آهنگران غلامعلی 13 6
448 الیگودرز 110989831 تیام آهوخوش مجید 0 19
449 الیگودرز 4160852440 ستایش آهوخوش بیژن 0 19
130 خرم آباد 4072614750 مهری باباعباسی علی احمد 13 6
450 خرم آباد 4072271810 فریده بابایاری محمدحسن 0 19
400 پلدختر 4850280390 ستایش بابائی هوشنگ 5 14
451 بروجرد 1940768705 زهرا بابی حمزه 0 19
452 بروجرد 4120792986 شکوفه باجولوند اسفندیار 0 19
453 کوهدشت 4190760889 علی باختر فریدون 0 19
454 کوهدشت 4190815421 مبینا باختر فریدون 0 19
455 خرم آباد 4070770151 کبری بارانی کرم اله 0 19
456 بروجرد 4060260363 مزگان بارانی بیرانوند ملک علی 0 19
457 خرم آباد 4073016830 کتان بازگیر صیدمحمد 0 19
458 بروجرد 4132562212 معصومه بازگیر موسی 0 19
459 خرم آباد 5289958754 فتانه بازگیر صیدمحمد 0 19
460 چگنی 4061775537 الهه بازوند ایرج 0 19
461 پلدختر 5980159452 فاطمه بازوند امین 0 19
368 ازنا 4840258732 زهرا باقری داوود 7 12
462 پلدختر 4850245129 علیرضا باقری خدامراد 0 19
463 پلدختر 4850059007 زیبا بخشیوند صیدمحمد 0 19
464 دلفان 6139510724 تهمینه بداق محمدقاسم 0 19
465 پلدختر 4850293281 حسام برخورداری اسحاق 0 19
466 خرم آباد 4060602248 معصومه بسطامی حسن 0 19
213 دورود 4210468967 زهرا بلفکه غلامرضا 11 8
467 دورود 4210498671 محدثه بلفکه غلام رضا 0 19
303 سلسله 4180284022 زهرا بلواسی شاهدین 9 10
468 سلسله 4180160927 زینب بلواسی شاهدین 0 19
469 ازنا 480197784 نسرین بنایی امرالله 0 19
470 خرم آباد 4070741119 مهری بهاروندی جمعه 0 19
131 خرم آباد 4189541192 مژگان بهاری حاتم 13 6
24 خرم آباد 4073014757 مهناز بهاری فر صید موسی 16 3
25 خرم آباد 4073058347 اکرم بهاری فر صیدموسی 15 4
214 بروجرد 4133253418 پریسا بهانی ابوالحسن 11 8
391 دورود 4170658914 اکرم بهرام وند غلام حسین 6 13
110 چگنی 6130106491 شیدا بهرامی قدرت 14 5
215 الیگودرز 4160302701 ثریا بهمنی حیدر 11 8
304 ازنا 4849871161 سمیه بیاتیان رحمت الله 9 10
10 خرم آباد 4060164755 فاطمه بیرانوند صید محمد 15 4
11 خرم آباد 4060377031 راضیه بیرانوند امین 15 4
98 خرم آباد 6120015426 نرجس بیرانوند برا علی 15 4
99 خرم آباد 6120030621 فاطمه بیرانوند لطیف 15 4
102 خرم آباد 6129578377 زینب بیرانوند خدا راس 16 3
105 خرم آباد 6129955413 نسیم بیرانوند محمد قلی 15 4
107 خرم آباد 6129979101 مریم بیرانوند علی جعفر 14 5
132 خرم آباد 4060354651 مینا بیرانوند پرویز 13 6
133 خرم آباد 6120015337 آرزو بیرانوند علی 13 6
134 خرم آباد 6120015981 صبا بیرانوند لطیف 13 6
135 خرم آباد 6120022651 کیمیا بیرانوند امیر 13 6
136 خرم آباد 6129505949 شهناز بیرانوند حشمت 13 6
137 خرم آباد 6129574053 فریده بیرانوند میرزا 13 6
138 خرم آباد 6129943490 فریبا بیرانوند قربان 13 6
139 خرم آباد 6129967632 فتانه بیرانوند قربان 13 6
140 خرم آباد 6129972105 آزیتا بیرانوند علی اله 13 6
190 خرم آباد 6129950111 فرزانه بیرانوند قربان 12 7
216 خرم آباد 4072426180 زهرا بیرانوند شیرعلی 11 8
217 خرم آباد 6120041141 فاطمه بیرانوند علی 11 8
218 خرم آباد 6129972075 نسرین بیرانوند کلب علی 11 8
274 خرم آباد 6120051902 فاطمه بیرانوند محمد رضا 10 9
305 خرم آباد 6120024697 اکرم بیرانوند نیاز علی 9 10
306 خرم آباد 6120048766 امیر حسین بیرانوند محمد 9 10
353 خرم آباد 4121074701 میثم بیرانوند علی 8 11
369 خرم آباد 6120043705 زینب بیرانوند عزیزمراد 7 12
401 خرم آباد 6120036547 محمد بیرانوند کاظم 5 14
402 خرم آباد 6120039929 علی بیرانوند اسداله 5 14
408 خرم آباد 6120053441 مهدی بیرانوند عزیزمراد 4 15
415 خرم آباد 6120050280 ام البنین بیرانوند روح اله 3 16
471 خرم آباد 4060164781 پروانه بیرانوند قربان 0 19
472 خرم آباد 4061248820 امیر حسین بیرانوند احمد 0 19
473 خرم آباد 4071959002 طوبی بیرانوند علی راست 0 19
474 خرم آباد 4073315048 فرزانه بیرانوند غلامرضا 0 19
475 پلدختر 4850312055 ساغر بیرانوند علی جعفر 0 19
476 خرم آباد 6120007504 مرجان بیرانوند پرویز 0 19
477 خرم آباد 6120030514 فاطمه بیرانوند میرزامراد 0 19
478 خرم آباد 6120036891 فاطمه بیرانوند   0 19
479 خرم آباد 6120041370 مریم بیرانوند رضا 0 19
480 خرم آباد 6120043713 فائزه بیرانوند رسول 0 19
481 خرم آباد 6120043977 مهسا بیرانوند تاجمیر 0 19
482 خرم آباد 6120046526 یسرا بیرانوند امیر 0 19
483 خرم آباد 6120047131 نساء بیرانوند بهمن 0 19
484 خرم آباد 6120048928 نساء بیرانوند فرید 0 19
485 خرم آباد 6129956991 فرشته بیرانوند رستم 0 19
486 خرم آباد 6129962703 پریسا بیرانوند پرویز 0 19
487 خرم آباد 6129972334 هاجر بیرانوند علی 0 19
488 خرم آباد 6129972581 مرضیه بیرانوند صید محمد 0 19
370 پلدختر 4850075819 سارا بیرانوندی رستم 7 12
275 بروجرد 4133130431 سعیده بیرهادی آیت الله 10 9
489 بروجرد 4133229916 سمانه بیرهادی آیت الله 0 19
490 بروجرد 4133153839 حدیث بیریایی غلامعباس 0 19
67 دلفان 4200185709 مهتاب بیگی چشمه شیرمحمد 15 4
491 دلفان 4200018977 فاطمه بیگی چشمه شیرمحمد 0 19
492 خرم آباد 4061529277 اسماء بیگی علمی عزت اله 0 19
14 خرم آباد 4061255096 فیروزه پاپی حجت 16 3
15 خرم آباد 4061272748 عاطفه پاپی عباس 14 5
219 خرم آباد 4060970379 نسترن پاپی ابراهیم 11 8
493 خرم آباد 4061001701 فائزه پاپی حجت 0 19
494 دورود 4210574554 زهرا پاپی سیف اله 0 19
141 الیگودرز 4160496441 زیبا پارسازاده علی حسین 13 6
495 الیگودرز 4160290876 زینب پارسازاده مرادحسین 0 19
496 کوهدشت 4061666959 محیا پارسامهر نوراله 0 19
48 الیگودرز 4160308333 زینب پارسه علی محمد 16 3
497 الیگودرز 4160558518 مینا پارسه نورمحمد 0 19
49 الیگودرز 4160400876 مهسا پایمرد سهراب 14 5
101 خرم آباد 6129518005 فردوس پاینده خدا رحم 16 3
84 دورود 4210497150 سعیده پرنیان عبدالرضا 16 3
276 دورود 1990978150 فاطمه پرنيان احمد 10 9
498 دورود 1920433856 مریم پوریان علیرضا 0 19
499 دورود 1920515232 مژگان پوریان علیرضا 0 19
500 پلدختر 4850323383 دیانا پوریان امیر 0 19
104 خرم آباد 6129950217 کلثوم پیر داده بیرانوند علی حسن 16 3
106 خرم آباد 6129959109 اکرم پیر داده بیرانوند علی حسن 15 4
501 خرم آباد 6120034986 معصومه پیرداده علی 0 19
502 خرم آباد 6129576323 اعظم پیرداده نورطلا 0 19
503 خرم آباد 6129948621 هاجر پیرداده شیر مراد 0 19
504 خرم آباد 6120048995 علیرضا پیرزادسپهوند شعبانعلی 0 19
505 کوهدشت 4199674111 ریحانه پیری خیراله 0 19
506 دلفان 4209233196 گل زینب پیری نورانی 0 19
65 دلفان 4200104245 +مهری پیری بابایی عباسعلی 16 3
191 بروجرد 4120349535 زهرا پیریایی غلامرضا 12 7
142 دلفان 4209670588 پری پیریایی تنها کریم 13 6
354 دورود 4170696522 سارا پيشكول محمد خون 8 11
143 کوهدشت 1060907992 ام کلثوم تاتاری محمد علی 13 6
144 بروجرد 5579603800 بتول ترابی گودرزی حسین 13 6
145 بروجرد 5579983654 طاهره ترابی گودرزی حسن 13 6
507 بروجرد 3950139419 راضیه ترکاشوند محمدابراهیم 0 19
1 ازنا 56112610 مهری تقی پور نیاز علی 14 5
58 کوهدشت 4190095370 آمنه تقی زاده تقی 14 5
220 ازنا 4840125813 زهرا تونی اسکندر 11 8
392 بروجرد 6129882513 شهناز تیره گل عزت اله 6 13
146 کوهدشت 4190215597 سیده اکرم تیزابی سید سلیمان 13 6
508 پلدختر 4850277081 فاطمه تیموری نیا حسین 0 19
509 ازنا 4849682049 مریم جامه بزرگی ابوالقاسم 0 19
371 پلدختر 4850258621 فاطمه جعفری مجتبی 7 12
372 پلدختر 4850302671 فائزه جعفری مجتبی 7 12
510 کوهدشت 4199782494 سکینه جعفری آزاد 0 19
511 کوهدشت 4199764038 نرجس جعفری  تیزابی نورمحمد 0 19
512 خرم آباد 4073586602 صغری جلالی جمعه 0 19
513 الیگودرز 4172673503 نرگس جمشیدی فتح اله 0 19
514 خرم آباد 4859602269 زینب جمشیدی چراغعلی 0 19
307 بروجرد 4131411891 لیلا جودکی عبدالله 9 10
409 بروجرد 4120660771 فاطمه جودکی حسین 4 15
515 دورود 4210604534 انیسه جودکی صفر 0 19
516 پلدختر 4850256422 امیرحسین جودکی اکبر 0 19
192 پلدختر 4850303501 فاطیما جودکی دیناروند کیامنش 12 7
517 دورود 4840253048 زینب جهانگیری علی رحم 0 19
518 دلفان 4209712450 فاطمه جهانیان کرم حسین 0 19
27 خرم آباد 4073335782 مرجان چاچ علی راست 14 5
519 دورود 4219170251 فاطمه چراغی حسین 0 19
520 دلفان 4200204460 الهام چراغیان دولیسکانی صفرعلی 0 19
521 خرم آباد 6120038221 علیرضا چغلوند خداکرم 0 19
522 خرم آباد 6120051317 مهدیه چغلوند عبدشاه 0 19
523 پلدختر 4850102425 اسما چمشکی رضا 0 19
308 خرم آباد 4061104063 محمد چنگایی عبدالرحیم 9 10
4 دورود 1272790843 زهرا چنور مهدی 16 3
5 دورود 1274169623 نرگس چنور مهدی 16 3
124 چگنی 6139926726 نسیم چهاری چم دیوان مراد 14 5
309 بروجرد 5570083995 سحر حاتمی علی 9 10
524 خرم آباد 6129970307 سمیه حاتمی محمد حسین 0 19
277 دلفان 4208761067 هاجر حاتمی گیزه رود سید شاملا 10 9
6 دورود 1920086684 سمانه حاچیوند قریب 15 4
147 سلسله 4189902217 زینب حاویل علی صفر 13 6
148 ازنا 4840159671 فاطمه حبیبی حسین 13 6
149 دورود 5920065753 فرزانه حبیبی رضا 13 6
69 دلفان 4200305331 صبا حسن زاده صیدعلی 15 4
355 کوهدشت 4198651523 بی بی حسن زاده بهرام بگ 8 11
525 دلفان 4200630885 نیلوفر حسن گاویار شیرعلی 0 19
9 چگنی 4060113573 آزاده حسنوند ملک علی 16 3
66 دلفان 4200128454 پریا حسنوند حیدرمراد 16 3
526 خرم آباد 4188824931 فاطمه حسنوند عباس 0 19
527 سلسله 4189728926 مریم حسنوند غلامعلی 0 19
416 خرم آباد 4061638424 نساء حسنوندی حسین 3 16
528 خرم آباد 4061198297 فاطمه حسنوندی حسین 0 19
221 پلدختر 4850000290 خدیجه حسین زاده احمد 11 8
23 خرم آباد 4072645291 مژگان حسین فرد فاضل 15 4
222 خرم آباد 6139684099 پروا حسین وند فاضل 11 8
310 کوهدشت 4199843337 سیده سمیه حسینی سید‌خداداد 9 10
529 کوهدشت 4190205311 زهرا حسینی سید عزیزعلی 11 19
59 کوهدشت 4190273988 سکینه حسینی  شاد قنبر بگ 15 4
356 دلفان 4209761796 ابوذر حسینی اصل صفر 8 11
278 ازنا 521589266 نیایش حمیدی حسین 10 9
311 دلفان 4200612550 مهدی حیاتی بهروز 9 10
530 دلفان 4209808253 صدیقه حیدر پور علی 0 19
279 ازنا 4840218013 فاطمه حیدری حسین 10 9
531 پلدختر 4072314935 فرشته حیدری علی محمد 0 19
150 دورود 4219568522 فاطمه حیدری نیا علی 13 6
280 بروجرد 4130494031 نسرین خاک باز حبیب 10 9
2 دورود 310388414 نگار خاکباز حشمت اله 15 4
532 دلفان 4208163925 شهناز خانی علی اکبر 0 19
151 دلفان 4209881112 کبری خانی کریم آبادی رضا مراد 13 6
533 دورود 4210540072 فائزه خدادادی سالاروند غلام 0 19
534 سلسله 4180061015 حسن خرم آبادی عنایت اله 0 19
535 دورود 4073154869 سمیه خرمی علی اکبر 0 19
46 بروجرد 4133308743 لیلا خسروبیگی حسین 16 3
193 پلدختر 4859816986 ام البنین خسرومهر   12 7
87 ازنا 4840192251 مریم خوانساری اسماعیل 15 4
536 دورود 4849656412 ام البنین خوانساری علی 0 19
537 دورود 4060805343 نرجس خورشیدوند مرادعلی 0 19
538 کوهدشت 4190652393 محمدحسین خوشناموند خدامراد 0 19
8 خرم آباد 3932359895 لیلا دارابی سامنی غلامرضا 16 3
403 بروجرد 4131268892 ثریا دارنهال حسین 5 14
26 خرم آباد 4073140231 نسرین دالوند حجت الله 14 5
539 بروجرد 4060644651 فريبا دالوند ابوطالب 0 19
540 خرم آباد 4070964444 صفورا دانای طوس کریم 0 19
541 خرم آباد 4070966250 سعیده دانای طوس لطیف 0 19
542 ازنا 4848571499 لیلا دانشی محمد علی 0 19
543 بروجرد 5929445761 نازی داوودزاده علی 0 19
312 دورود 4210564915 مریم درمیانی حسین 9 10
223 بروجرد 4130938223 لیلا درویش بیابانی ابوالحسن 11 8
393 کوهدشت 4198932158 اکرم درویش پور فتح اله 6 13
224 خرم آباد 6120048286 مهدی دریا محمد 11 8
313 خرم آباد 4071404841 حنیفه دریکوند پیری 9 10
544 پلدختر 6139949084 مهری دریکوندی خلیفه 0 19
545 دورود 4060196029 فروزان دستگردی موسی 0 19
152 بروجرد 4133008995 معصومه دلفانی دره میانه امراله 13 6
546 دلفان 4200380900 صبا دوستیان ظفرابادی شگر 0 19
547 پلدختر 4850291821 امیرمحمد دولت یار جلیل 0 19
548 خرم آباد 4072395110 زینب دهقان پور حسن 0 19
549 خرم آباد 4072784524 معصومه دهقان پور حسن 0 19
550 ازنا 4840200890 مریم دهقان کشکولی محمدحسین 0 19
551 بروجرد 4133301447 فرشته دهقانی ابوالقاسم 0 19
281 دورود 5920065281 معصومه دهناری خدارحم 10 9
552 دورود 5920086939 حدیث دهناری بهروز 0 19
153 دورود 4160156827 سكينه دهناري خدارحم 13 6
553 خرم آباد 4120879720 ساحل دیبا علی 0 19
96 دورود 5920034718 فاطمه دیناری صید اقا 15 4
225 دورود 5920093307 نسرین دیناری راه خدا 11 8
554 خرم آباد 4060911216 محدثه دینصی اصغر 0 19
282 الیگودرز 4160840256 ساجده ذلقی یونس 10 9
226 خرم آباد 4070647147 زینب ذهابی نژاد شیرمحمدخان 11 8
50 ازنا 4160664563 عرفان رجبی غلام رضا 15 4
154 دورود 4160644521 مهسا رحمت پور مرید علی 13 6
227 دورود 4210561207 معصومه رحمت پور مرید علی 11 8
555 کوهدشت 4539775286 عباس رحمتی میرزا کریم 0 19
115 چگنی 6139513464 نصرت رحمتی نصیر شگرعلی 16 3
123 چگنی 6139921910 پروین رحمتی نصیر شگرعلی 14 5
155 چگنی 6130007205 مریم رحمتی نصیر شگرعلی 13 6
156 چگنی 6139637031 کبری رحمتی نصیر شگرعلی 13 6
314 کوهدشت 4190752495 شیما رحمی گراوند محمد 9 10
373 بروجرد 6129551118 فریبا رحمیانی کریم 7 12
228 بروجرد 4120310884 خدیجه رحیم پور علی محمد 11 8
229 بروجرد 4120494985 فاطمه رحیم پور علی محمد 11 8
315 بروجرد 4120230831 سهیلا رحیم پور کرم اله 9 10
374 بروجرد 6129550626 زیبا رحیم پور نظرعلی 7 12
404 بروجرد 4120698351 شیرین رحیم نیا حسین 5 14
283 سلسله 4189377376 فرنگیس رحیمی علی محمد 10 9
394 پلدختر 4850172296 مریم رحیمی تیمورث 6 13
556 چگنی 6130120044 ساناز رستمی علی 0 19
230 خرم آباد 6129823363 آرزو رشتی میر طهماس 11 8
32 خرم آباد 4073636081 رویا رشنو حسین علی 15 4
557 سلسله 4189878715 مریم رشنو سعید 0 19
558 پلدختر 4850183409 کوثر رشنو علی نقی 0 19
405 بروجرد 4120529819 الهام رشیدی غلام رضا 5 14
559 کوهدشت 4180304635 کیمیا رضایی محرم 0 19
560 دورود 4849813089 فاطمه رضایی ولی 0 19
561 دورود 4849929222 اعظم رضایی عبدامحمد 0 19
70 دلفان 4200344661 مریم رضایی گلباغی عبدالعلی 15 4
76 دلفان 4208216905 ملوک رضایی گلباغی عبدالعلی 15 4
562 دلفان 4209389897 فرشته رضایی گلباغی عبدالعلی 0 19
406 خرم آباد 6129958552 زینب رضایی نژاد رضا 5 14
231 خرم آباد 6120039856 پروین رضایی نسب گجر 11 8
375 خرم آباد 6129477211 فاطمه رضایی نسب گجر 7 12
563 کوهدشت 4190692484 لیلی رضاییان علی 0 19
564 کوهدشت 4190823351 ثمین رضاییان افشین 0 19
565 خرم آباد 6129478135 مهری رضائی نسب گجر 0 19
566 دلفان 4208914823 عذرا رضائیان میرزا علی رحم 0 19
407 بروجرد 4120527069 فاطمه رفعت محمد تقی 5 14
316 بروجرد 1829732323 فیضیه رنجبر پل بصره شنبه 9 10
38 بروجرد 4131465922 مریم روزبهانی هبت اله 15 4
157 دورود 4130818201 مژگان روستایی رضا 13 6
232 خرم آباد 4070299491 صرف گل روشن پور علی محمد 11 8
567 پلدختر 4850264956 مریم رومانی محمدمراد 0 19
568 چگنی 4189116602 حلیمه ریاحی یارمراد 0 19
158 خرم آباد 4061253549 بهار زاده مرادیان امین 13 6
159 دلفان 4209486991 فاخره زارعیان مرادآبادی محمدحسن 13 6
233 خرم آباد 4071524618 زهرا زاهدشیری محمد 11 8
284 خرم آباد 4071038616 بهارک زاهدشیری محمد 10 9
317 خرم آباد 4070312889 ناهید زاهدشیری محمد 9 10
52 سلسله 4188876522 فاطمه زمانیان خسرو 16 3
569 پلدختر 4850091539 فاطمه زیدی علی جعفر 0 19
570 پلدختر 4850185584 سمیرا زیدی پور باباعلی 0 19
318 بروجرد 4131412268 فریده زینی وند غلام رضا 9 10
571 پلدختر 4859907108 سمیه زینی وند علی عسگر 0 19
572 کوهدشت 3430360226 فاطمه سادات موسوی سجاد 0 19
160 دلفان 4209791660 سیده زهرا ساداتی ابدالانی سیدکریم 13 6
573 دورود 4210555274 فاطمه سارمی نژاد گشتاسب 0 19
319 بروجرد 4133393252 فاطمه ساکی علی حسن 9 10
376 بروجرد 4130742681 کلثوم ساکی ملک حسین 7 12
410 بروجرد 4120971899 یاسمن ساکی عبدالمحمد 4 15
574 بروجرد 4131122881 اشرف ساکی کریم 0 19
161 خرم آباد 4073425341 سمیرا سالار پیریجان 13 6
162 دورود 4170306228 معصومه سالاروند نوروزعلی 13 6
285 دورود 4160266584 زهرا سالاروند محمدرضا 10 9
286 دورود 4210437824 زهرا سالاروند مير مراد 10 9
85 دورود 4210544965 مریم سالروند محسن 15 4
575 دلفان 4208381329 ثریا سانبلی محمد 0 19
194 خرم آباد 6129967047 سمانه سبحانی غلام عباس 12 7
411 سلسله 4189223689 سارا سبزی پور صیدمحمد 4 15
377 دلفان 200471325 ابوالفضل سبزی خوشنامی کریم خان 7 12
576 دلفان 4200578093 یاسمن سبزی خوشنامی کریم خان 0 19
577 دلفان 4209725439 زهرا سپه روم حسین علی 0 19
320 خرم آباد 4071090677 گیتی سپه وند علی جعفر 9 10
578 خرم آباد 4071455950 کلثوم سپه وند علی محند 0 19
21 خرم آباد 4071092327 معصومه سپهوند اسدالله 14 5
579 خرم آباد 6120046380 فاطمه سپهوند کرم رضا 0 19
321 الیگودرز 4172697135 مینا سرلک علی اکبر 9 10
580 ازنا 4172758096 مریم سرلک محمدرفیع 0 19
322 بروجرد 4120580806 صبا سگوند غلامحسن 9 10
581 خرم آباد 5929583102 سرو گل سگوند صیدحسن 0 19
323 خرم آباد 6129980051 هادی سلیمانی صید علی 9 10
582 پلدختر 4850163335 ازیتا سلیمانی حسین 0 19
583 خرم آباد 6129941463 رویا سلیمانی صید علی 0 19
584 خرم آباد 6129972210 معصومه سلیمانی طاهر 0 19
378 خرم آباد 4070670246 زهرا سلیمی ده پیری شیرعالی 7 12
195 خرم آباد 4073173782 مژگان سماعی محمد 12 7
585 الیگودرز 4171399262 فاطمه سمیعی محمدنبی 0 19
586 الیگودرز 4849481868 حوا سمیعی اسداله 0 19
379 دلفان 4200702533 سیده آزاده سنگ سفیدی سید احمد 7 12
587 دلفان 4200128977 تهمینه سنگ سفیدی عباس 0 19
234 خرم آباد 1930323514 فوزیه سوری لکی فتح اله 11 8
588 دورود 4218408122 سکینه سیاری عزیز 0 19
380 دلفان 4200701286 مهدی سیزی یداله 7 12
79 دلفان 4209639877 آمنه سیفی احمدوند فتحعلی 15 4
589 دلفان 4209279951 زینب سیفی احمدوند فتحعلی 0 19
91 پلدختر 4850244051 عطیه شاکرمی علیرضا 14 5
357 پلدختر 4061696785 فاطمه شاکرمی علیرضا 8 11
590 پلدختر 4061563947 ساحل شاه کرمی جلال 0 19
235 خرم آباد 4070963499 مرضیه شاهرخی حجت 11 8
118 چگنی 6139605911 اکرم شاهیوند کرمعلی 15 4
324 پلدختر 4850299636 فاطمه شاهیوند علی 9 10
325 بروجرد 4132103390 مهری شجاعی اسداله 9 10
7 دورود 3861097461 نرگس شریفی فخر تقی 14 5
163 دورود 4210468096 فائزه شریفی فخر تقی 13 6
236 بروجرد 4130757091 مریم شعبان علی پناه 11 8
358 بروجرد 4131133350 معصومه شعبان محمد 8 11
591 بروجرد 4120700577 نرگس شعبان کامیار 0 19
592 کوهدشت 4859218434 فروزان شفيعي علي حسن 0 19
326 خرم آباد 4061274074 محمدطاها شکاری حسین 9 10
359 خرم آباد 4061500872 یاسین شکاری حسین 8 11
196 خرم آباد 4070475801 زیبا شمس الدینی محمد رضا 12 7
164 پلدختر 4859876032 اکرم شمسه علی 13 6
327 بروجرد 4130721291 مرضیه شمسه علی 9 10
593 بروجرد 4133006501 معصومه شمسه اصغر 0 19
103 خرم آباد 6129640560 معصومه شمسی کیا صید احمد 15 4
17 خرم آباد 4070454152 زینب شمسی نسب ملک محمد 15 4
594 دورود 4170346947 اکرم شنبه فولادوند اله رحم 0 19
595 بروجرد 4133253590 سلیمه شهباز پور پاپی حسین 0 19
596 بروجرد 4130638440 پریوش شهبازی یگانه محمد 0 19
597 پلدختر 4850072356 اکرم شهسواری حاجی رضا 0 19
122 چگنی 6139918685 منظر شیخی صفرعلی 15 4
598 ازنا 4848561760 مریم شیخی امیر حسین 0 19
418 کوهدشت 4198761701 اکرم شیراوند عزیزاله 1 18
599 بروجرد 4132308510 منیژه شیراوند حسین 0 19
600 سلسله 4180000865 پروین شیرزاده علی 13 19
237 دورود 4210445827 فاطمه شيرازي علي همت 11 8
238 خرم آباد 4060333166 فاطمه صابری پور هو.شنگ 11 8
328 پلدختر 4850257828 نازنین صادقی محمد 9 10
601 دلفان 4200144301 زهرا صادقی داراب 0 19
602 دلفان 4209855367 فاطمه صادقی داراب 0 19
603 پلدختر 4850214339 عرفان صادقی محمد 0 19
72 دلفان 4200376105 محمد صالحی علیرضا 16 3
63 دلفان 4200079951 فاطمه صحراگرد گلباغی ملک محمد 16 3
83 دلفان 4209821632 خدیجه صحرایی علی بگ 15 4
287 دلفان 4199767045 اکرم صحرایی رضا 10 9
239 خرم آباد 4072842575 زهرا صمدی مهر علی 11 8
381 کوهدشت 4190740489 زهرا صیدی صیدحسین 7 12
604 خرم آباد 4072499862 فاطمه صیدی چگنی ولی اله 0 19
605 خرم آباد 4072731129 اکرم ضرونی علی 0 19
606 کوهدشت 4199796797 طاهره ضرونی جعفر 0 19
607 خرم آباد 4130604376 فاطمه طبا آقامحمدحسن 0 19
608 ازنا 4849848801 معصومه طلایی ولی الله 0 19
609 بروجرد 5579331789 بروین ظفری عبدالعلی 0 19
610 خرم آباد 4060328340 کبری عالی پور علی پناه 0 19
611 خرم آباد 6129979614 سمیرا عالی پور علی پناه 0 19
612 سلسله 4189867101 لیلا عالی نزاد حشمت اله 0 19
613 چگنی 6130112467 یاسمن عباسپور حکمت اله 0 19
614 دورود 4210581526 مهدیه عباسی بهمن 0 19
165 چگنی 6130132700 نساء عباسی کله مصطفی 13 6
615 دورود 4170436059 لیلا عبدالوند درویش 0 19
616 خرم آباد 4072552437 زهرا عبدی درویش عباس 0 19
617 دورود 4849651860 فریده عرب علی پناه 0 19
166 پلدختر 4850313191 نازنین زهرا عزیزی علی محمد 13 6
167 پلدختر 4859238516 مرضیه عزیزی علی 13 6
78 دلفان 4209498149 آمنه عزیزی نبی وند رضا 18 1
57 سلسله 4189895636 خدیجه عزیزیان احمد 15 4
329 خرم آباد 4180083256 مريم عزيزی حسنوند علی حسين 9 10
618 دورود 4170312090 اشرف عسکری بابا 0 19
619 دورود 4210448771 طیبه عسکری رضا 0 19
620 دورود 4160159575 زهرا عسکری عبدالوند حسین خان 0 19
621 دورود 4170581180 زهرا عسگری علی حسن 0 19
240 ازنا 4172038506 معصومه عظیمی کریم 11 8
241 خرم آباد 6129978898 سمیرا علی پور علی 11 8
622 خرم آباد 4189402028 فرنگیس علی پورباغی علی عباس 0 19
168 دورود 4172817009 فاطمه علی ساکی شنبه 13 6
623 کوهدشت 4199730801 صدیقه علیپور حیاتعلی 0 19
56 سلسله 4189700169 فروزان علیجانی صید محمد 14 5
169 پلدختر 4859841778 سمیه علیجانی خداداده 13 6
624 سلسله 4180043653 حدیث علیجانی صیدمحمد 0 19
625 سلسله 4180267950 فاطمه علیجانی کوروش 0 19
626 پلدختر 4859246667 افسانه علیجانی خداداده 0 19
627 پلدختر 4859246675 فرزانه علیجانی خداداده 0 19
170 دلفان 4209801151 زینب علیمرادی مرتضی 13 6
64 دلفان 4200103311 افسانه علینژاد قرب علی 15 4
360 پلدختر 4072161438 فاطمه عموزاده موسی 8 11
628 الیگودرز 4172647197 اکرم عیسوند صفدر 0 19
629 الیگودرز 4160731724 فاطمه عیسی وند منصور 0 19
395 دورود 4210589985 زهرا غفاری اباذر 6 13
330 دورود 5929952639 مریم غفاری مقدم محمد حسین 9 10
45 بروجرد 4133206673 سمانه غلامی خیراله 16 3
51 سلسله 4180201471 راضیه غلامی رمضان 15 4
197 دورود 4210516678 سحر غلامی علی محمد 12 7
630 خرم آباد 4060225606 فرزانه غلامی رحم خدا 0 19
631 دلفان 4208159863 اعظم غلامی غلام 0 19
632 خرم آباد 6120025774 زهرا غلامی رحم خدا 0 19
331 بروجرد 4130893191 منصوره غلامی پیهانی حسین 9 10
633 دورود 4210471501 مبینا غلامی فولادوند رضا 0 19
382 سلسله 4189704921 سهیلا غلامیان صیدمحسن 7 12
634 سلسله 4189881449 زهرا غلامیان صیدمحسن 0 19
89 پلدختر 4850181368 شکوفه فاضلی فاضل 15 4
361 پلدختر 4850140981 زهره فاضلی فاضل 8 11
635 خرم آباد 6129482752 آزیتا فتاح میرعباس 0 19
636 سلسله 4189670901 مریم فتح الهی عزیزاله 0 19
71 دلفان 4200345080 حدیث فتحی مراد 15 4
74 دلفان 4200629951 امیررضا فتحی علی 16 3
198 دلفان 4209788228 الهام فتحی مراد 12 7
332 دلفان 4200609908 فاطمه فتحی مراد 9 10
62 دلفان 4200064162 مریم فتحی ترک امیر مراد 17 2
637 دلفان 4200689103 فاطمه فرامرزی مهدی 0 19
333 پلدختر 4859830105 مهری فرهادی علی کرم 9 10
638 کوهدشت 4180300893 ساحل فلاح سعید 0 19
33 خرم آباد 4073645595 رعنا فلاحتکار خداکرم 15 4
171 خرم آباد 5929474044 نازی فلاحی فر خداداد 13 6
172 دورود 4160125034 نرگس فولادوند عیسی 13 6
639 دورود 4160159540 زینب فولادوند اله رحم 0 19
640 سلسله 4188865601 آفاق فولادوند محمدکریم 0 19
242 دورود 4170347511 فاطمه فولادی مرادحسین 11 8
125 چگنی 6139932580 مهناز قاسم پور شگرعلی 15 4
641 بروجرد 4130763792 فیروزه قاسمی منوچهر 0 19
642 خرم آباد 6120040080 مریم قاسمی کیانوش 0 19
643 خرم آباد 4060961353 زهرا قاسمی منفرد رضا 0 19
644 دلفان 4209799238 زهراء قاسمیان جلیل 0 19
288 دورود 4160573983 صفورا قالبی حاجی وند سیف اله 10 9
645 بروجرد 4120126145 میترا قدبک لو احمد 0 19
646 بروجرد 4120243729 فاطمه قدبک لویی ولی 0 19
647 کوهدشت 4180261634 مهدیه قدمی رمضان 0 19
36 بروجرد 4130745311 فاطمه قشلاقی حسین 16 3
648 خرم آباد 6120046372 علی قصری زری پوش 0 19
649 پلدختر 4859892100 سمیه قلعه نصیری مال کوچ 0 19
650 خرم آباد 4061631802 مریم قنبردزفول محمدامین 0 19
651 سلسله 4180133733 شکوفه قنبریان مراد 0 19
199 خرم آباد 4070430822 خدیجه قهرمانی سالیانه عیسی خان 12 7
652 خرم آباد 6120031227 فاطمه قیصری شریف 0 19
653 چگنی 6130127685 زهرا کاظمی خشنود 0 19
93 پلدختر 4859255585 فاطمه زهرا کاظمی مقدم محمدرضا 18 1
654 بروجرد 4120534065 زهرا کاکاوند ملک 0 19
289 سلسله 4188864850 فاطمه کاکولوند حسن 10 9
44 بروجرد 4133195280 فاطمه کاوسی ولی 17 2
243 بروجرد 4132271803 معصومه کاوسی ولی حسین 11 8
655 بروجرد 4132570991 مریم کاوسی ولی حسین 0 19
362 بروجرد 4120562476 فاةزه کاوند ماشاالله 8 11
412 بروجرد 4120585239 مهدیه کاووسی حسین 4 15
656 پلدختر 4850307876 هستی کاییدی حامد 0 19
657 پلدختر 4859955994 فرشته کاییدی ملک علی 0 19
334 خرم آباد 4120659526 معصومه کردی نعمت اله 9 10
383 بروجرد 4133035615 فیروزه کرزبر شیرولی 7 12
335 خرم آباد 4070349286 ناهید کرم الهی علی 9 10
244 دلفان 4200616327 زینب کرمی قدرت اله 11 8
658 چگنی 6139699193 نسرین کرمی صیدعله 0 19
659 بروجرد 4132990540 شهناز کرمی بور نورمحمد 0 19
660 دلفان 4200296233 طاهره کرمیان عوضعلی 0 19
80 دلفان 4209698180 فاطمه کرمیان سراوری غلامعلی 14 5
245 خرم آباد 4060091911 آمنه کریم نیا محمد 11 8
246 خرم آباد 4060306649 معصومه کریمی یکتا امیدعلی 11 8
336 بروجرد 4133102460 معصومه کشاورز حسین 9 10
42 بروجرد 4132536734 لیلا کلهری داود 15 4
661 بروجرد 3960826168 معصومه کلهری عباس 0 19
662 بروجرد 4120978222 مریم کلهری آیت اله 0 19
663 بروجرد 4120997741 مبینا کلهری قاسم 0 19
664 دورود 5939065775 معصومه کندر قاسمعلی 0 19
247 پلدختر 5280061999 فاطمه کوشکی کرم شاه 11 8
248 پلدختر 5280062006 زهرا کوشکی کرم شاه 11 8
665 بروجرد 4131659417 مریم کوشکی کریم 0 19
53 سلسله 4188985623 افسانه کولیوند نورمحمد 16 3
108 چگنی 6130063903 زهرا کولیوند قیاس 16 3
114 چگنی 6130127626 رضوان کولیوند قیاس 15 4
666 سلسله 4180239930 فاطمه کولیوند نجف 0 19
200 خرم آباد 4198635943 حمیرا کونانی حسن 12 7
337 خرم آباد 6120048693 امیررضا کوهنشین میررضا 9 10
667 خرم آباد 4061267582 امیر مهدی کوهنشین   0 19
668 خرم آباد 6129879636 مهناز کوهنشین خدارس 0 19
669 کوهدشت 4190729507 فاطمه کهزادی حیدر 0 19
363 بروجرد 1754531016 شیرین کهکیلویه قاسم 8 11
670 الیگودرز 4160814980 نگین کیانی حسین 0 19
201 خرم آباد 4199645111 فروغ كوناني حسن 12 7
671 کوهدشت 4190852538 پریسان گراوند مهرعلی 0 19
249 ازنا 1827936071 فرشته گرجی چالسپاری حسن 11 8
338 ازنا 72545542 زهره گله بسیاری احمد 9 10
34 بروجرد 4120000508 زهرا گودرزی غلامعباس 16 3
47 بروجرد 4133355393 سمانه گودرزی عبدالرضا 17 2
95 بروجرد 5570056408 زهرا گودرزی عبدالمجید 14 5
173 بروجرد 4120001261 معصومه گودرزی حسن 13 6
202 بروجرد 5570100423 زهرا گودرزی حسن 12 7
203 بروجرد 5579598459 زهرا گودرزی عزیزالله 12 7
250 بروجرد 4120740021 نجمه گودرزی محمود 11 8
251 بروجرد 4132150895 پروین گودرزی محمد 11 8
252 بروجرد 5579597266 آمنه گودرزی علیرضا 11 8
290 بروجرد 4120014371 زهرا گودرزی علی احمد 10 9
291 بروجرد 5579983751 طیبه گودرزی علی 10 9
339 بروجرد 4130520911 اذر گودرزی ولی الله 9 10
340 بروجرد 4131809451 معصومه گودرزی غلامحسین 9 10
672 بروجرد 1989613993 میترا گودرزی عباس 0 19
673 بروجرد 4120118940 فاطمه گودرزی محمد 0 19
674 بروجرد 4130522167 فاطمه گودرزی کریم 0 19
675 بروجرد 4132266559 فاطمه گودرزی مرتضی 0 19
676 بروجرد 5570014152 زهرا گودرزی محمدرضا 0 19
677 خرم آباد 4072323411 مریم لاله زار محمدعلی 0 19
253 خرم آباد 1920294805 مهین لرسنانی روح الله 11 8
254 بروجرد 4210134570 فاطمه لشنی عبدالله 11 8
678 دورود 4849083064 مریم لشنی زند حسین 0 19
679 دلفان 4209642797 فرانک لطیفیان علی خان 0 19
680 دلفان 4209896470 کبری لطیفیان علی خان 0 19
88 ازنا 4840202745 نسترن لک ابوالقاسم 14 5
681 ازنا 4849859356 معصومه لکی رحیم 0 19
292 ازنا 4172101501 طاهره لونی روح الله 10 9
174 خرم آباد 4060821004 حدیث ماکیانی فریدون 13 6
682 الیگودرز 4840282552 زهرا متینی فر مجید 0 19
683 خرم آباد 6120046585 هانیه مجیدی مصطفی 0 19
384 بروجرد 4120029042 مژگان محب حاجی 7 12
684 خرم آباد 6121576618 هاجر محمد نیا تقی 0 19
685 خرم آباد 4070754490 زهرا محمدپور سبزمراد 0 19
92 پلدختر 4859235053 ماریا محمدی محمدرضا 15 4
175 خرم آباد 4070975837 هایده محمدی سردار 13 6
341 پلدختر 4859608798 فرخنده محمدی محمدرضا 9 10
364 بروجرد 1817791095 منیر محمدی قاسم 8 11
413 خرم آباد 4070973621 پروین محمدی سردار 4 15
414 پلدختر 4850301622 فاطمه محمدی فتح اله 4 15
686 خرم آباد 440017408 مرضیه محمدی علیمراد 0 19
687 کوهدشت 4180311119 غزال محمدی مصطفی 0 19
688 دلفان 4200472511 حیات بانو محمدی علیداد 0 19
689 دلفان 4209686921 عذری محمدی سید عزیز کرم 0 19
690 پلدختر 4850297072 محمدامین محمدی مرتضی 0 19
691 پلدختر 4859275586 زینب محمدی میرزا 0 19
692 پلدختر 4859909615 مرضیه محمدی محمدرضا 0 19
693 کوهدشت 4198717249 هدیه محمدی‌ سرآوری خدادوست 0 19
94 پلدختر 4859846346 سکینه محمدی والا محمدمراد 14 5
694 دلفان 4209294144 فاطمه محمدیان قنبرخان 0 19
176 خرم آباد 4061031023 مریم محمدیان علوی حسن 13 6
255 پلدختر 4850153445 عاطفه محمودوند اسماعیل 11 8
256 پلدختر 4850292038 فاطمه محمودوند اسماعیل 11 8
37 بروجرد 4130854380 زهرا محمودی علی محمد 16 3
90 پلدختر 4850186165 زهرا محمودی نورالدین 15 4
385 پلدختر 4850310771 زینب محمودی صیدحنا 7 12
419 بروجرد 4132959236 منصوره محمودی موسی 1 18
695 خرم آباد 4070905154 دلبر محمودی علی الله 0 19
696 پلدختر 4850158838 زهرا محمودی خسرو 0 19
697 پلدختر 4850245730 اسماء محمودی شجاع 0 19
19 خرم آباد 4070965823 اکرم مختاری عبدالرضا 14 5
698 خرم آباد 4073584928 فاطمه مختاری عیدی 0 19
177 خرم آباد 6129578601 سمیه مددیان برانازار 13 6
204 خرم آباد 6129967683 مینا مددیان برانازار 12 7
257 خرم آباد 6120042458 پویا مددیان اسفندیار 11 8
699 خرم آباد 4061433611 فاطمه مددیان ابراهیم 0 19
700 خرم آباد 4189703699 ماهرخ مدنی ولی 0 19
16 خرم آباد 4061572202 شیدا مدهنی سعید 14 5
342 خرم آباد 4061469053 مریم مدهنی لطیف 9 10
39 ازنا 4131493446 فاطمه مرادی عودعلی 16 3
396 ازنا 4160737129 فاطمه مرادی علی رضا 6 13
701 کوهدشت 4199848010 فاطمه مرادی نورالدین 0 19
702 دلفان 4200073935 پروین مرادی محمدکرم 0 19
703 دلفان 4200122316 اکرم مرادی موسی 0 19
704 دلفان 4208871520 مهین مرادی اشرف ابادی ابراهیم 0 19
705 دلفان 4209752665 نرگس مرادی اشرف ابادی عزیز 0 19
73 دلفان 4200427214 مهدی مرادی اشرف آبادی بهمن 17 2
258 خرم آباد 6120044108 هانیه مرادی پور فرامرز 11 8
259 خرم آباد 6120046836 آذین مرادی پور محمدرضا 11 8
706 خرم آباد 6120052402 مهدی مرادی پور محمدرضا 0 19
707 خرم آباد 6120054987 محمد مرادی پور فرامرز 0 19
178 دلفان 4200245299 زینب مرادی ترک امیر علی عباس 13 6
708 پلدختر 4850318134 زهرا مرادی راد رضا 0 19
709 خرم آباد 4071986026 عذرا مرادی صدر صید بزرگ 0 19
29 خرم آباد 4073587188 سیده زهرا مرتضوی سید بخشعلی 14 5
12 خرم آباد 4060428647 طاهره مریدی عبدالحسین 15 4
28 خرم آباد 4073459228 مریم مریدی عبدالحسین 14 5
397 خرم آباد 4071584221 خدیجه مریدی موسی 6 13
710 بروجرد 1827885734 لیله مشیلش بنیان 0 19
260 پلدختر 4060079219 زهرا مظفری مختار 11 8
711 خرم آباد 4073084461 پروین معتمدی محمدتقی 0 19
712 دلفان 4209141445 نازار معصومی برج علی 0 19
261 بروجرد 5570086536 سیما معظمی گودرزی اکبر 11 8
293 بروجرد 5579916841 فرزانه معظمی گودرزی حسن مراد 10 9
713 بروجرد 4133281462 مینا معین مرتضی 0 19
43 بروجرد 4133190556 لیلا مقدسی رضا 16 3
343 بروجرد 4133009266 زهرا مقدسی رضا 9 10
344 بروجرد 4133378441 فریبا مقدسی شکرالله 9 10
714 بروجرد 4120296636 سحر مقدسی جمشید 0 19
715 بروجرد 4132980601 لیلا مقدسی رسول 0 19
716 بروجرد 4133400976 سمیه مقدسی رسول 0 19
717 بروجرد 4133406869 مریم مقدسی رضا 0 19
205 کوهدشت 4198617546 طاهره ملکشاهی زاده علی نجات 12 7
206 بروجرد 4130770314 مریم منظری محمود 12 7
3 دورود 481202757 زهرا سادات موسوی سیدمحمد 14 5
262 دورود 4170327322 لیلا موسوی عیسی 11 8
345 الیگودرز 4170132319 فاطمه موسوی سیدامیر 9 10
718 ازنا 4840227391 سارا موسوی سید رضا 0 19
719 ازنا 4849463282 عصمت موسوی سید احمد 0 19
720 دورود 5920056436 عاطفه موسوی سیدولی 0 19
207 خرم آباد 4071912529 سیدسعید موسوی السادات سیدحسن 12 7
263 خرم آباد 4061327755 سیدحسین موسوی السادات سیدسعید 11 8
41 بروجرد 4132373967 سیده راحله موسوی خوانساری سیدحسن 16 3
22 خرم آباد 4071912626 سیدکافیه موسوی صمد رحم خدا 16 3
294 خرم آباد 4061160311 سیدعلی موسوی صمد سیدصمد 10 9
721 خرم آباد 4073401270 سیدمحمد موسوی صمد نعمت اله 0 19
20 خرم آباد 4070965998 زهرا موسوی فاخر سید نورمحمد 14 5
13 خرم آباد 4060437921 پریا مولایی حسن رضا 17 2
30 خرم آباد 4073596128 زهرا مولایی حسن رضا 16 3
31 خرم آباد 4073621165 فرشته مولایی حسن رضا 15 4
722 الیگودرز 4172152163 مریم مولایی فرهاد 0 19
365 سلسله 4189957178 فتانه مومنی رحمان 8 11
386 ازنا 491829108 سمیه مهدوی کریم 7 12
723 کوهدشت 4180314215 فاطمه مهدوی روح الله 0 19
346 کوهدشت 4199662812 زینب مهدی نژاد جمشید 9 10
179 پلدختر 4859273192 اکرم مهدی نسب نوراله 13 6
180 پلدختر 4859938658 مریم مهدی نسب نوراله 13 6
35 خرم آباد 4130506536 شهلا مهربان جهانشاه 15 4
724 سلسله 4189899161 زهرا مهری پور خداکرم 0 19
264 خرم آباد 4070252762 فرزانه میردریکوندی جادار 11 8
54 چگنی 4189085804 زینب میرزاپورنصیری صیدمیرزا 16 3
77 دلفان 4209260789 ناهید میرزایی رحمن 14 5
181 ازنا 4848595738 خدیجه میرزایی احمد 13 6
725 چگنی 6130118678 اسماء میرزایی اردشیر 0 19
208 خرم آباد 4188851678 زهرا میرزایی یگانه علی محمد 12 7
726 خرم آباد 4061670832 مهدیه میرزایی یگانه قدرت 0 19
182 چگنی 6139516803 سوسن میرزائی منش عباس 13 6
727 پلدختر 4850125816 زینب میرشکاری گل علی 0 19
183 دورود 4210443891 شقایق میرصفری شیخ حسین 13 6
728 ازنا 4849972934 گل بانو مینو نصرت اله 0 19
295 دورود 5920086521 فاطمه ميرمريدي حسين 10 9
347 سلسله 4189558222 طاهره نادری علی حسین 9 10
729 سلسله 4060762776 زهرا نادری علی رحم 0 19
730 سلسله 4189671282 لیلا نادری علی رحم 0 19
265 خرم آباد 4070311599 پروین نادمی شکرعلی 11 8
387 کوهدشت 4190318418 فاطمه نازاری کرم 7 12
388 کوهدشت 4199851224 پروین نازاری کرم 7 12
266 دورود 4170277562 ابریشم نامداری چکان ارسلان 11 8
97 خرم آباد 6120011560 مژگان نجفی نیا امان الله 16 3
731 سلسله 4189938092 سهیلا ندری نور محمد 0 19
209 خرم آباد 5929565996 پروین نصیری سلمان 12 7
732 دلفان 4200038439 محمدحسین نصیری محمد 0 19
733 ازنا 4849504302 سمیه نصیری علیرضا 0 19
68 دلفان 4200221896 سمیرا نظری عینعلی 15 4
734 پلدختر 4850135102 سوسن نظری عین علی 0 19
735 پلدختر 4850310788 سارینا نظری حمید 0 19
736 پلدختر 4859633660 معصومه نظری سالی غلامرضا 0 19
737 خرم آباد 6129632118 زینب نقی شیر علی 0 19
348 خرم آباد 6120036458 شبنم نقی زاده علی عباس 9 10
184 خرم آباد 4061144243 حوریه نوح جاه قاسم 13 6
210 خرم آباد 4073279653 راضیه نوح جاه قاسم 12 7
267 خرم آباد 4060057665 ریحانه نوح جاه قاسم 11 8
738 دلفان 4200260727 زهرا نورالهی خدامراد 0 19
739 دلفان 4209778796 فرحناز نورالهی خدامراد 0 19
740 پلدختر 4850305199 هستی نورعلی وند علی مراد 0 19
389 پلدختر 4850283314 نسا نورعلیوند عبدالرضا 7 12
18 سلسله 4070467718 راضیه نورمحمدی نورمحمد 14 5
109 چگنی 6130076460 فاطمه نورمحمدی صیدعبدل 16 3
113 چگنی 6130118376 فائزه نورمحمدی صیدعبدل 16 3
117 چگنی 6139520649 نسرین نورمحمدی علی مراد 16 3
119 چگنی 6139635632 اکرم نورمحمدی محمدخان 15 4
741 دلفان 4200077655 کبری نوری براتعلی 0 19
742 بروجرد 4130754920 فریده نوری فر نصرت اله 0 19
81 دلفان 4209762555 زهرا نوریان نورعلی جان محمد 16 3
185 دلفان 4200060299 زیبا نوریان نورعلی جانمحمد 13 6
186 دلفان 4209232645 سروگل نوریان نورعلی جانمحمد 13 6
349 دورود 4210582999 حدیث نیک ابادی مهدی 9 10
743 کوهدشت 4190428124 سیدسجاد نیک زاد حسینی سیدفرج اله 0 19
744 بروجرد 4072275972 فاطمه نیکجو توکل 0 19
296 خرم آباد 4859949889 زینب والی زاده محمد 10 9
100 خرم آباد 6120044132 محدثه والی نیا مهرداد 15 4
745 خرم آباد 6120052089 مهدیه والی نیا مهرداد 0 19
746 ازنا 4840225435 هانیه ورمزیاری رحیم 0 19
747 خرم آباد 5289663754 طاهره وصله محمدعلی 0 19
187 دورود 4219773411 فرزانه وفایی نعمت الله 13 6
268 بروجرد 4132253007 سرور وفایی قدم علی 11 8
748 خرم آباد 5289980350 سمیرا ویسکرمی علی محمد 0 19
82 دلفان 4209805556 طاهره سادات هادیان سید عزیز مراد 15 4
749 ازنا 4848812161 عذرا هموله وجی الله 0 19
269 خرم آباد 4072194247 اکرم یاراحمدی محمدحسن 11 8
350 خرم آباد 4072227234 لیلا یاراحمدی محمدحسن 9 10
750 بروجرد 4120264602 سمیرا یاراحمدی محمد 0 19
75 دلفان 4208179643 میترا یاری علی اله 17 2
751 دلفان 4208208007 عفت یاری محمدمراد 0 19
752 دلفان 4209537144 شانازار یاری درویشعلی 0 19
753 سلسله 4189724300 سمیه یاری طالب غلی نقی 0 19
754 سلسله 4180189127 نگار یوسفوند علی 0 19
755 سلسله 4188845392 کبری یوسفوند عزیزبگ 0 19
756 سلسله 4189877646 فاطمه یوسفوند نوراله 0 19
86 دورود 4219503471 فاطمه یوسفی یارعلی 16 3

✅  لیست اکسل نمرات جهت دانلود