آزمون های پایانی دورهای شش ماهه دوم ۹۵

💠 آزمون پایانی دوره های آموزشی تخصصی شش ماهه دوم ۹۵

⬅️ کتبی مفاهیم سطح ۳ و ۴ ⏪ دوم اسفند ⏪ ۱۰ صبح ◀️ اداره تبلیغات شهرستان

⬅️ کتبی قرائت سطح ۴ و ۵ ⏪ چهارم اسفند⏪ ۱۰ صبح ◀️ اداره تبلیغات شهرستان

⬅️ حفظ تخصصی ⏪ پنجم اسفند ⏪ ۸ صبح ◀️ خرم آباد اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

🔒 موارد آزمون

⚜ مفاهیم سطح ۳
📔📔 مجلدات ۶ و ۷ مفاهیم استاد وکیل


⚜ مفاهیم سطح ۴
📓📓 مجلدات ۸ و  ۹ مفاهیم استاد وکیل

📋 ۵ نمره پژوهش می باشد که‌ در روز آزمون می بایست قرآن آموزان به همراه آماده داشته باشند.


⚜ قرائت سطح ۴
📕 حلیه القرآن (۱) استاد موسوی بلده
📘 هنر تلاوت استاد شاه میوه


⚜ قرائت سطح ۵
📙 حلیه القرآن (۲) استاد موسوی بلده
📘 هنر تلاوت استاد شاه میوه
📗 معماری تلاوت استاد شاه میوه


⚜ حفظ تخصصی شفاهی
⏸ ۵ جزء
⏸ ۱۰ جزء
⏸ ۱۵ جزء
⏸ ۲۰ جزء
⏸ ۲۵ جزء
⏸ حفظ کل