عضویت موسسات در اتحادیه استان

فصل دوم اساسنامه  : مقررات مربوط به عضویت

ماده 11 عضو در اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان شخصی است حقوقی غیردولتی (موسسه قرآنی مردمی) که ملتزم به رعایت قوانين جاري، ضوابط و مقررات سازمان تبلیغات اسلامی و اساسنامه اتحادیه باشد.

ماده 12 عضویت در اتحادیه برای مؤسسات واجد شرایط ذیل آزاد است:

1) دارا بودن مجوز رسمي و معتبر فعاليت از سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههای متولي و ثبت در مرجع ثبت شرکتهاي استان مربوطه.

2) تناسب محور فعالیت مؤسسه با موضوع فعالیت اتحادیه (بيش از 70 درصد موضوع فعاليت مؤسسه بايد قرآني باشد).

3) عدم ممنوعیت قانونی فعاليت مؤسسه.

4) عنداللزوم پرداخت حق ­السهم هزينه ­هاي جاري اتحاديه.

تبصره1: بررسي مدارک و احراز شرايط فوق بعهده هيأت مديره اتحاديه بوده و عضويت مؤسسه در اتحاديه، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي اتحاديه خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تعيين حق­ السهم هزينه­ هاي جاري اتحاديه از سوي مجمع عمومي عادي، پرداخت آن از سوي اعضاء الزامي است.

تبصره 3: مدارک مشروحه ذیل بايد توسط مؤسسه متقاضي عضويت به اتحادیه استان تسلیم گردد:

الف) آگهی تأسیس موسسه و روزنامه رسمی کشور حاوی درج آگهی مزبور.

ب) در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.

ج) ارائه نسخه­ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز.

د) ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب عضویت موسسه در اتحادیه.

ه) ارائه تصوير اساسنامه مؤسسه.

و) ارائه تصوير پروانه فعاليت معتبر.

ماده 13- خروج عضو از اتحادیه با تصویب مجمع عمومي عادی مؤسسه مربوطه اختیاری است و نمی توان آنرا منع کرد. در این صورت عضو مستعفی تقاضای خروج از اتحادیه را به انضمام مصوبه مجمع عمومی عادي خود مبنی بر خروج از اتحادیه، به طور کتبی به هیات مدیره اتحادیه ارائه خواهد نمود.

تبصره 1: در صورت استعفاء، اخراج، لغو مجوز يا انحلال مؤسسه عضو اتحاديه، علاوه بر لغو عضويت مؤسسه مذکور در اتحاديه استان، چنانچه نماينده آن مؤسسه عضو هيأت مديره يا بازرس اتحاديه باشد عضويت وي نيز کان لم يکن خواهد شد.

تبصره 2:  عضو هيأت مديره و يا هيأت بازرسي اتحاديه كه از مؤسسه قرآني مردمي متبوع خود استعفا داده يا اخراج شده باشد و يا شرايط خود را مطابق با مفاد اين اساسنامه از دست داده باشد مجاز به ادامه مسئوليت در اتحاديه نخواهد بود.

ماده14- اعضاء در کلیه امور اتحادیه، طبق اساسنامه حق نظارت دارند و این نظارت را از طریق بازرس اتحادیه اعمال خواهند نمود.

ماده15- کلیه اعضای اتحادیه مکلف­اند ضمن رعایت مقررات مربوط، به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده­اند عمل کنند.

ماده 16- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می­شود:

1)      از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه 

2)   رعایت نکردن قانونی جاري، ضوابط دستگاه ناظر و مفاد اساسنامه اتحاديه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم

3)      انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده 17- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اتحاديه و اعضاء آن، موضوع اختلاف برای داوری به سازمان تبلیغات اسلامی استان ارجاع می­شود.


 مدیر عامل محترم :

لطفا جهت عضویت در اتحادیه فرم شناسنامه موسسه را تکمیل و به همراه  مدارک خواسته شده   از طریق etehadql@iran.ir  یا quranlorestan@yahoo.com ایمیل نمایید.


 جهت  دریافت اطلاعات ثبتی  و تطبیق آن   اینجا    را کلیک نمایید.