اعضای هیئت بازرسی

اعضای هیئت بازرسی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

       هادی بوالحسنی باغجمالی                                    رییس  هیئت بازرسی

        خدیجه بهاروند                                                  عضو هیئت بازرسی