اعضای هیئت بازرسی

اعضای هیئت بازرسی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

       محمدرضا  جهان نژادی                                    رییس  هیئت بازرسی

        اکرم  یاراحمدی                                                   عضو هیئت بازرسی
      عظیم  دارایی فاضلی                                              عضو هیئت بازرسی