اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

روح الدین بلواسی                         مدیر عامل

حسین علی قائد رحمت                  رئیس هیات مدیره

نورعلی تاج امیر                         نائب رئیس

هانیه حاصلی                           دبیر

فروزان یاسمیان               عضو