جلسه مدیران موسسات شهرستان خرم آباد با مدیر کل تبلیغات لرستان