اعضای هیئت بازرسی

اعضای هیئت بازرسی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان

       هادی بوالحسنی باغجمالی                                    رییس  هیئت بازرسی

        اکرم یاراحمدی                                                   عضو هیئت بازرسی
        فاطمه حسن وند                                                عضو هیئت بازرسی